Grunnskoleopplæring for voksne

Karmøy voksenopplæringssenter tilbyr grunnskoleopplæring for voksne over 16 år som av ulike grunner ikke har fullført hele eller deler av grunnskoleopplæringen, eller som av andre grunner har behov for mer grunnskoleopplæring. Rett til grunnskole for voksne er regulert i Opplæringslova § 4A-1 og presisert i Rundskriv Udir 3-2012 . Det er et vilkår for rett til grunnskoleopplæring at søker har lovlig opphold i landet.

Grunnskole for voksne tilbyr opplæring i de fagene som kreves for å kunne utstede vitnemål: norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. Karmøy voksenopplæringssenter har siden august 2019 deltatt i et nasjonalt forsøk med modulstrukturerte læreplaner (FVO). Læreplanene er utarbeidet med tanke på at de skal være tilpasset voksne deltakere. Fagopplæringen er organisert i ulike nivåer innenfor modulløpet.

For mer informasjon se lenken under. Forberedende voksenopplæring på nivået under videregående opplæring (FVO) – Kompetanse Norge
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/modulforsoket/forberedende-voksenopplaring-pa-nivaet-under-videregaende-opplaring-fvo/

Vi behandler søknader fortløpende, og du blir innkalt til samtale og kartlegging. Kartleggingsresultatene avgjør hvilket modulnivå du blir plassert inn på. Opplæring og undervisningsmateriell er gratis.

Søknadskjema finner du under «skjema» på forsiden

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon!