Privatisteksamen

Voksne med rett til grunnskoleopplæring kan søke om å avlegge privatisteksamen i grunnskolefag. Du kan melde deg opp til eksamen i ett eller flere fag som privatist og avlegge eksamen i de fag du ønsker å dokumentere kompetanse i.

For å ha rett til grunnskoleopplæring, eller kunne ta privatisteksamen i grunnskolefag må følgende vilkår være oppfylt:
– Du må være over opplæringspliktig alder
– Du må ha lovlig opphold i landet
– Du må ikke ha rett til videregående opplæring
– Du trenger grunnskoleopplæring

Eksamen i norsk består av to skriftlige eksamensprøver (hovedmål og sidemål) og en muntlig eksamen.
Privatister med rett til fritak for vurdering med karakter i skriftlig norsk sidemål, avlegger to skriftlige eksamener i norsk hovedmål som vurderes med en samlet karakter (NOR1415). Rett til fritak for vurdering i skriftlig sidemål må dokumenteres.
Eksamen i engelsk består av en skriftlig og en muntlig eksamensprøve.

For å melde deg til privatisteksamen ved Karmøy Voksenopplæringssenter, å du være bosatt i Karmøy kommune.

Ved oppmelding må du betale en prøveavgift per eksamensprøve som må være betalt før eksamensdato (se oppmeldingsskjema).

Lovverk
Les mer i opplæringslovens § 4A-1 om rett til grunnskoleopplæring for voksne, eller til å ta grunnskolefag som privatist.