Realkompetansevurdering

Voksne kan ha tilegnet seg realkompetanse gjennom skole, kurs, arbeidserfaring, fritidsaktiviteter og på andre måter. Før inntak til voksenopplæring skal den voksne få tilbud om realkompetansevurdering, slik at opplæringstilbudet blir tilpasset behovet han eller hun har.

For deg som har gjennomført grunnskolen i hjemlandet, men mangler dokumentasjon, har kommunen ansvar for å vurdere om dine kunnskaper i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag er så gode at du kan mestre nivået på videregående skole. Det betyr at du må vurderes i forhold til målene i den norske læreplanen (Kunnskapsløftet) for 10. klasse, og du må oppnå karakteren 2 eller bedre for å få bestått.

Realkompetansevurdering er gratis for den som er bosatt i Karmøy kommune.

Søknadsskjema finner du under skjema på forsiden.

Den som søker, blir først innkalt til en kartleggingssamtale. Deretter blir det avtalt et tidspunkt for gjennomføring av realkompetansevurderingen.

På Utdanningsdirektoratets hjemmeside kan du lese mer om den norske læreplanen for grunnskolen https://www.udir.no/